Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal la nivelul site-ului https://endoscopieveterinara.ro/

Website-ul https://endoscopieveterinara.ro/ aparține Societății BLUE VETS FOR PETS SRL, cu sediul social în București, B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Sector 1, CUI RO25810894, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8213/2009, adresă de e-mail: centru@endoscopieveterinara.ro și a fost înființat cu scopul de a oferi vizitatorilor informații despre fondatori și echipa de medici veterinari care activează în cadrul Centrului de Endoscopie și Chirurgie Minim Invazivă Veterinară (Centru de Endoscopie), serviciile veterinare oferite, locațiile din România unde puteți apela la serviciile noastre, precum și cazurile medicale deosebite, rezolvate cu succes de echipa noastră.

Centru de Endoscopie și colaboratorii săi vor asigura deplina securitate și confidențialitate a datelor personale colectate, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut sub abrevierea GDPR.

Prin intermediul acestei informări vă punem la dispoziție, în mod transparent, toate informațiile necesare cu privire la modul în care vor fi colectate, utilizate și protejate datele dumneavoastră personale în situația în care doriți să ne contactați folosind formularul de contact pus la dispoziție pe site-ului https://endoscopieveterinara.ro/.

Înainte de a parcurge capitolele politicii de confidențialitate, pentru o corectă înțelegere a conținutului acesteia vă invităm să vă familiarizați cu  termenii și definițiile cu care operează Regulamentul (UE) 679/2016 :

 1. Date cu caracter personal sunt orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Persoana fizică vizată este persoana ale cărei date personale sunt prelucrate de operator – în cazul nostru, proprietarii/reprezentanții legali ai animalelor de companie care aleg să ne contacteze prin intermediul site-ului centru@endoscopieveterinara.ro;
 3. Operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte entități, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru vizitatorii site-ului centru@endoscopieveterinara.ro, operatorul este Centru de Endoscopie;
 4. Prelucrare reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate de către operatorul Centru de Endoscopie asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 5. Persoana împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 6. Vizitator este orice persoană care accesează sau utilizează site-ul centru@endoscopieveterinara.ro;
 7. Restricționarea prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 8. Sistem de evidență a datelor este orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice;
 9. Destinatar este o persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;
 10. Parte terță este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 11. Consimțământul persoanei vizate este orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 12. Încălcarea securității datelor cu caracter personal reprezintă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 13. Autoritate de supraveghere – în România este ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București) având drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice aflate pe teritoriul României, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date.

În temeiul principiilor responsabilității și transparenței vă aducem la cunoștință următoarele:

 1. Secțiunile site-ului nostru vă solicită un număr minimal de date personale, necesare completării formularului de contact, respectiv:
 • Date de identificare: numele și prenumele;
 • Date de contact: adresa de e-mail;

Vom prelucra și orice alte date cu caracter personal (număr de telefon, adresă, etc), pe care dumneavoastră alegeți să le oferiți voluntar, fără a fi solicitate de Centru de Endoscopie,  în secțiunea de Contact, căsuța desemnată pentru Mesaje.

 1. Scopul pentru care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale proprietarilor/reprezentanților legali ai animalelor de companie este acela de a răspunde la întrebările sau mesajele transmise de dumneavoastră, precum și programarea unei consultații dacă ne solicitați acest lucru.

Doar în situația în care alegeți să ne vizitați, într – unul din centrele noastre deschise în București sau Timișoara, pentru a beneficia de serviciile medicale oferite de noi, vom colecta și alte date cu caracter personal precum codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, adresa, imagini rezultate din funcționarea sistemului de supraveghere tehnică.

Datele colectate nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele expuse mai sus.

III. Temeiurile legale și cadrul juridic ale activităților de prelucrare enumerate anterior sunt:

 • 6 lit. (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 respectiv: „Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (înregistrarea programărilor în cazul consultațiilor medicale);
 • 6 lit. (c) din Regulamentul (UE) 2016/679 respectiv „Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (întocmirea documentelor fiscale și a altor formalități legale).

Prin completarea formularului de contact de pe site vă exprimați consimțământul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în acord cu scopurile prezentate mai sus și tipurile de servicii la care veți apela.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal colectate și prelucrate de site-ul https://endoscopieveterinara.ro/:

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi accesate și prelucrate numai de către angajați anume desemnați ai Centrului de Endoscopie care procesează mesajele primite pe site și centralizează programările pacienților.

Datele cu caracter personal care vă aparțin nu vor fi transferate în alte state sau către organizații internaționale și nu vor fi divulgate către terțe părți decât cu excepția situațiilor prevăzute de lege (către instituții de aplicare a legii sau instanțe de judecată,  la cererea lor motivată legal).

 1. Securitatea și confidențialitatea prelucrării:

Operatorul Centru de Endoscopie a implementat măsuri tehnice și organizatorice care asigură un nivel adecvat de securitate a datelor, sistemelor informatice și operațiunilor de prelucrare realizate prin intermediul site-ului https://endoscopieveterinara.ro/.

Toate persoanele care realizează în cadrul Centrului de Endoscopie operațiuni de prelucrare, au fost instruite cu privire la normele de protecție a datelor cu caracter personal și au semnat angajamente de confidențialitate.

Orice alți parteneri de afaceri (precum firma care asigură mentenanța și securitatea site-ului) sunt obligați contractual să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal la care pot avea acces pentru realizarea serviciilor contractate de Centru de Endoscopie.

Site-ul https://endoscopieveterinara.ro/ nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri și nici alte tipuri de prelucrări de date personale care pot genera riscuri pentru persoanele fizice vizate.

Centru de Endoscopie nu prelucrează datele personale furnizate de către proprietari/ reprezentanții legali ai animalelor (pacienți) în alte scopuri decât cele declarate în această informare.

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal și criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă

Datele cu caracter personal care vă aparțin le folosim în mod responsabil numai în acord cu interesul dumneavoastră în calitate de client, pe întreaga durată a raporturilor contractuale, precum și după, în cazul documentelor financiare, conform legii specifice în acest domeniu. Aveți dreptul de a ne cere în orice moment ștergerea acestor date (utilizând în acest scop procedura indicată la Capitolul X din prezenta informare privind Modalitățile de exercitare a drepturilor), situație în care vom da curs solicitării dumneavoastră fără întârzieri nejustificate.

VII. Fișierele Cookie

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, care se stochează pe terminalul informatic al unui utilizator atunci când acesta accesează Internetul. Durata de existență a unui cookie este limitată în timp. Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal și în general nu identifică utilizatorii internetului.

Există cookie-uri de sesiune care sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web de pe terminalul informatic al vizitatorului, pentru ca acesta să le memoreze până când vizitatorul părăsește website-ul respectiv, precum și cookie-uri persistente – care se stochează în respectivul terminal informatic pentru o perioadă de timp prestabilită. Între cookie-urile persistente se înscriu și cele plasate de alte website-uri decât cel pe care îl vizitează un utilizator și care sunt utilizate pentru a memora interesele respectivului utilizator, cu scopul de a-i trimite un anume tip de publicitate.

Site-ul https://endoscopieveterinara.ro/ utilizează doar cookie-uri din categoria „necessary”.

Pentru informații detaliate despre acest tip de fișiere vă rugăm să consultați Politica  privind fișierele de tip cookie a site-ului https://endoscopieveterinara.ro/.

VIII. Drepturile de care beneficiază persoanele vizate.

Față de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate mai sus, persoanele fizice vizate beneficiază de toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE 2016/679, astfel:

– dreptul de acces: constă în dreptul proprietarilor / reprezentanților legali ai animalelor de a obține o confirmare scrisă din partea Centrului de Endoscopie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care le aparțin precum și accesul la acestea;

dreptul la rectificare: este dreptul proprietarilor / reprezentanților legali ai animalelor de a solicita și obține corectarea de către Centru de Endoscopie a datelor personale care le aparțin, incomplete sau incorecte;

dreptul de opoziție: constă în dreptul proprietarilor / reprezentanților legali ai animalelor  de a se opune prelucrării datelor personale (cu excepțiile prevăzute de Regulament). Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

dreptul la ștergerea datelor: este dreptul proprietarilor / reprezentanților legali ai animalelor de a cere operatorului Centru de Endoscopie ștergerea datelor colectate, atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, în cazul retragerii consimțământului – dacă nu mai există un alt temei legal pentru prelucrarea datelor, dacă datele au fost prelucrate ilegal, ori dacă ștergerea este impusă de o obligație legală. Ștergerea datelor nu este un drept absolut.

dreptul la restricționarea prelucrării:  se poate aplica în cazul în care proprietarii / reprezentanții legali ai animalelor contestă exactitatea datelor – până la clarificarea situației; când prelucrarea este ilegală iar persoana vizată se opune ștergerii datelor solicitând restricționarea utilizării lor; când operatorul Centru de Endoscopie nu mai are nevoie de date pentru a le prelucra dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau dacă persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

Atunci când prelucrările de date au ca temei legal consimțământul exprimat de clienți, Centru de Endoscopie asigură toate condițiile de exercitare a dreptului persoanei fizice vizate de a modifica sau retrage consimțământul în orice moment.

 1. Modalitățile de exercitare a drepturilor de care beneficiază persoanele fizice vizate
 • În situația în care persoanele vizate apreciază că prelucrările de date personale realizate de site-ul https://endoscopieveterinara.ro/ nu respectă drepturile de care beneficiază conform Regulamentului (UE) 2016/679, ori doresc modificarea/ completarea datelor personale care le aparțin, se pot adresa operatorului (SC BLUE VETS FOR PETS SRL) cu o cerere scrisă și datată, folosind datele de contact prezentate mai sus, ori pot utiliza pentru corespondență adresa de email centru@endoscopieveterinara.ro.
 • Detalii privind operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de noi ori privind modalitățile de exercitare a drepturilor puteți obține și la numărul de telefon 021 9387 / +40799009387 (pentru București) și 021 9387 / +40727 369 387 (pentru Timișoara).
 • Orice solicitare va fi analizată și tratată cu responsabilitate, persoana vizată urmând să primească un răspuns scris, în termenul legal.
 • Precizăm de asemenea că persoanele vizate au  dreptul de a depune plângere  la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336, tel 31.805.9211, fax 31.805.9602) inclusiv prin utilizarea formularului electronic de plângere ce poate fi accesat pe site-ul Autorității la adresa dataprotection.ro.
 • Plângerile trebuie să respecte condițiile reglementate în Procedura de soluționare a plângerilor aprobată prin decizia Președintelui ANSPDCP nr. 133/2018 (vă recomandăm să consultați site-ul Autorității).
 • Persoanele vizate beneficiază de asemenea de dreptul de a se adresa instanțelor competente.

SC BLUE VETS FOR PETS SRL va actualiza/modifica prezenta declarație cu privire la politicile de aplicare a cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679, în acord cu evoluțiile scopurilor și mijloacelor de prelucrare utilizate precum și cu orice necesitate de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor fizice vizate.